De academische werkplaatsen transformatie jeugd

Circa 50 projecten zijn gerealiseerd door 11 regionale en 2 bovenregionale werkplaatsen

De academische werkplaatsen transformatie jeugd

Circa 50 projecten zijn gerealiseerd door 11 regionale en 2 bovenregionale werkplaatsen

Bekijk hieronder
alle projecten

AWTJ C4Youth
C4Youth Groningen

Lucienne van Eijk
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.c4youth.nl en lees de publiekssamenvatting

C4Youth Groningen | Project 737200001 

Versterking basisondersteuning

Actieonderzoek om de kwaliteit van de lokale basisondersteuning – het gewone opvoeden en opgroeien – in de Groningse gemeenten te versterken.

Bekijken

C4Youth Groningen | Project 737200001 

Participatie van ouders en jongeren

Een project waarin een visie op participatie is ontwikkeld en waarin geëxperimenteerd is met methoden waarmee participatie van ouders en jongeren – zowel binnen jeugdhulp als binnen de academische werkplaats – effectief kan worden vormgegeven.

Bekijken

C4Youth Groningen | Project 737200001 

Monitoring transformatie zorg voor jeugd

Een project om inzicht te krijgen in een goede basis van een monitor van de transformatie door anonieme gegevens uit de verschillende registraties te analyseren, de resultaten naast elkaar te leggen en te duiden met de betrokken partners.

Bekijken

C4Youth Groningen | Project 737200017

Naar inclusief voortgezet onderwijs; versterken van de schoolbegeleiding bij psychische problemen van schoolgaande jongeren

De doorontwikkeling en evaluatie van de ‘Begeleid Leren Toolkit’ voor ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het voortgezet onderwijs stond centraal in dit onderzoeksproject.

Bekijken

C4Youth Groningen | Projecten 737200005 & 73700095001

Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK) & Implementatie VONK onderwijsmodule De schaduwkanten van ouderschap

VONK is een regionaal leernetwerk dat kennis en expertise op het thema ‘veilig opgroeien’ verbindt en samenbrengt.

Bekijken

AWTJ Friesland
AWTJ Friesland

Alona Labun
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjf.nl en lees de publiekssamenvatting

AWTJ Friesland | Project 737200010

In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd

De dialoogtafelmethodiek is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Volgens een systematische methodiek reflecteren jeugdige en gezin onder leiding van een onafhankelijk voorzitter met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp.

Bekijken

AWTJ Friesland | Project 737200023

Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO

School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze van het Friesland College, waarbij hulpverleners op het ROC aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen. In dit project zijn de ervaringen van studenten met SAW benut voor het verbeteren van de (peer-to-peer) ondersteuning en begeleiding van deze mbo-studenten.

Bekijken

AWTJ Samen op School
AWTJ Samen op School

Dorien Graas
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.samenopschool.org en lees de publiekssamenvatting

AWTJ Samen op school | Project 737200011 

Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening.

Een onderzoek naar de samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening.

Bekijken

AWTJ Samen op school | Project 737200011 

Bestuurlijk organisatorische randvoorwaarden

Een onderzoek naar de uitwerking van wetgeving in het kader van passend onderwijs en de jeugdzorg. Het onderzoek wil verklaren waarom het beleid herhaaldelijk zijn belangrijkste doelstellingen niet bereikt.

Bekijken

AWTJ Samen op school | Project 737200011 

Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten en Community’s of Practice (CoP’s)

Dit project onderzocht in diverse kortlopende onderzoeksprojecten onderwerpen rond de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp en verbeteringen van interventies. Daarnaast is geïnvesteerd in leergemeenschappen (Community’s of Practice) op 6 scholen, waarin perspectieven samenkomen van ouders, leerlingen, docenten, intern begeleiders, jeugdhulp, maatschappelijk werk en gemeente. Inzicht in elkaars kennis en werkwijzen bevordert de integratie daarvan.

Bekijken

AWJ Twente
AWJ Twente

Judith Waleczek
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awjtwente.nl en lees de publiekssamenvatting

AWJ Twente | Project 737200003

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

Professionals ontwikkelden samen met ouders in een armoedesituatie de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Vervolgens is onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op de gezondheid en het welzijn van ouders en kinderen.

Bekijken

AWJ Twente | Project 737200003

Klein-en-fijn-projecten rondom armoede

In 5 klein-en-fijn-projecten zijn praktijkvragen van (met name) gemeenten beantwoord met onderzoek door studenten.

Bekijken

AWJ Twente | Project 737200014

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

3 academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA, AWJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken. Ze werden daarin gevoed door elkaar en door landelijke kennis van onder andere het Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos.

Bekijken

AWTJ Utrecht
AWTJ Utrecht

Marja van Bon
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awtjutrecht.nl en lees de publiekssamenvatting

AWTJ Utrecht | Project 737200009

Gewoon Opvoeden en Versterken

In dit project zijn 3 Wijkacademies in Utrecht opgericht en onderzocht. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken. Elke Wijkacademie wordt ondersteund door professionals die zijn getraind in de onderliggende methodiek ‘Opvoeden is een gesprek’. Hier vind je meer informatie over de wijkacademies.

Bekijken

AWTJ Utrecht | Project 737200009

Empowerende oudergroepen (Pittige Jaren)

De hoofvraag van dit project was: kunnen gedragsproblemen bij kinderen tot 8 jaar effectief door ouders zelf behandeld worden met een laagdrempelige combinatie van oudergroepen (Pittige Jaren) en versterking van het netwerk? Pittige Jaren is een bewezen effectieve oudertraining om gedragsproblemen bij kinderen tussen 3 en 8 jaar te verminderen door middel van het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Meer over deze oudertraining lees je hier.

Bekijken

AWTJ Utrecht | Project 737200009

JIM-project (Jouw Ingebrachte Mentor)

Dit project onderzocht de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen gezin, professionals en een zelfgekozen informele mentor door jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 bij een dreigende uithuisplaatsing. Deze animatie licht de JIM-aanpak toe.

Bekijken

AWTJ Utrecht | Project 737200009

Effectieve Basishulp

De doelstelling van dit project was om inzicht te krijgen in het bereik, de werkwijze en effecten van de basishulp in Utrecht, zoals gegeven door de buurtteams jeugd en gezin van Lokalis. Hiervoor is het gezinsplan ontwikkeld. Het gezinsplan is een standaard format met bijbehorende werkwijze, dat iedere gezinswerker gebruikt om samen met de gezinnen systematisch doelen te stellen en te evalueren. Het gezinsplan is gebaseerd op bestaande korte checklists voor het evalueren van doelen, waarvan het effect is aangetoond.

Bekijken

AWTJ Utrecht | Project 737200022

Integrale aanpak voor mbo-studenten met psychische problemen gericht op het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van maatschappelijke participatie

Dit project wil schooluitval onder mbo-studenten met psychische problemen voorkomen. Op MBO Utrecht is een integrale werkwijze ontwikkeld voor begeleiding en ondersteuning van deze studenten.

Bekijken

AWTJ Utrecht | Project 737300006

Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht: leren voor de toekomst

Binnen het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht worden praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar gebracht rond thema’s uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en het onderwijs en de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten. Zodat (toekomstige) jeugdprofessionals nog beter toegerust zijn om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jeugd en gezin.

Bekijken

KeTJA
KeTJA

Marjolijn Distelbrink
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.neja.nl/ketjaa en lees de publiekssamenvatting

KeTJA | Project 737200002

Het Kennisportaal

Een platform waar beleidsmakers en ondersteuners van ouders en jeugd in Amsterdam – en vertegenwoordigers van ouders en jeugd zelf – hun vragen konden stellen over wat er al bekend is uit onderzoek of de praktijk rond bepaalde onderwerpen.

Bekijken

KeTJA | Project 737200002

Doorontwikkeling van de basismethodiek OKT

Doorontwikkeling van de basismethodiek van de ouder- en kindteams (OKT) in Amsterdam: het expliciteren en onderbouwen van de werkwijze.

Bekijken

KeTJA | Project 737200002

Het lerende systeem van het OKT

Het ondersteunen van het lerende systeem van de ouder- en kindteams (OKT) in Amsterdam; casuïstiekbespreking als vorm van teamleren en het inrichten van methodische werkbegeleiding (supervisie) op de uitvoering van kind- en oudertrainingen.

Bekijken

KeTJA | Project 737200020

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund in hun dagelijkse activiteiten als school, (bij)baan, sporten en contact met vrienden

Dit project was gericht op het verbeteren van de ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren (tot 23 jaar) in Amsterdam.

Bekijken

KeTJA | Project 737200014

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

3 academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA, AWJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken. Ze werden daarin gevoed door elkaar en door landelijke kennis van onder andere het Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos.

Bekijken

KeTJA | Project 737100001

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dat gebeurt door het aanbieden van trainingen Live Online Leren (LOL) over specifieke thema’s, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast is er intervisie aan de hand van eigen casuïstiek in kleine groepjes. Deze intervisie gebeurt met een experttrainer voor een ‘digitale klas’.

Bekijken

AW Veilig opgroeien
AW Veilig opgroeien

Marja van Bon
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Lees hier de publiekssamenvatting

AW Veilig opgroeien | Project 737200007

AWTJ Samen voor het veilig opgroeien van kinderen!

De AWTJ Veilig Opgroeien (2015-2019) streefde in de jeugdregio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer naar een leeromgeving voor professionals, jongeren en hun ouders. Doel daarbij was het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik.

Bekijken

AW Samen
AW Samen

Noortje Pannebakker
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.werkplaatssamen.nl en lees de publiekssamenvatting

AW Samen | Projecten 737200005 & 73700095003

Gezin aan Zet & Gezin aan Zet: online tool ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’

In dit project is samen met 6 jeugd- (en gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in multidisciplinaire jeugd- (en gezins)teams. Daarbij is onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen, en wat er nodig is om deze doelen te realiseren. Tot slot zijn professionals ondersteund in reflecteren en evalueren aan de hand van de onderzoeksresultaten en feedback vanuit ouders en jongeren. En op basis van input vanuit de gemeente en het team zelf, om zo het lerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken.

Bekijken

AW Samen | Project 737300003

Samen-Werken, Samen-Leren

‘Samen Werken, Samen Leren’ is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector. In dit innovatieve samenwerkingsverband leren de deelnemers met en van elkaar om zo de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren. De Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Cardea Jeugdzorg en JGT/Kwadraad, Curium, het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en JES Rijnland namen hieraan deel.

Bekijken

ST-RAW
ST-RAW

Wilma Jansen
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

ST-RAW | Project 737200006

Doen we de juiste dingen?

In dit Rotterdamse project is onderzocht of we op de goede weg zitten met de transformatie van het jeugdstelsel. Er kwamen vragen aan de orde als: hoe kunnen we als gemeenten en professionals de eigen kracht van gezinnen stimuleren? Wat weten we al wel, wat nog niet? En wat verstaan we precies onder eigen kracht?

Bekijken

ST-RAW | Project 737200006

Ruimte voor regie

In dit project zijn 2 instrumenten voor professionals in wijkteams doorontwikkeld: het Vraaganalyse-instrument en de methode Mijn Pad.

Bekijken

ST-RAW | Project 737200006

De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Het project brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste groep cliënten. Ook laat het zien hoe je bij deze doelgroep toch effectief aan eigen kracht kunt werken.

Bekijken

ST-RAW | Project 737200006

De kracht van preventie

‘De kracht van preventie’ gaat in op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken daarbij. ‘Ouders in Actie’ is een interventie waarin ouders elkaar hulp en ondersteuning geven. Binnen dit project zijn de werkzame elementen van deze interventie onderzocht.

Bekijken

ST-RAW | Project 737200006

Reflectieve professional

Doel van dit project is het optimaliseren van reflectieve vaardigheden en het vergroten van de kennis van huidige en toekomstige professionals in het Rotterdamse jeugddomein.

Bekijken

ST-RAW | Project 737200013

LOL in cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de training LOL (Live Online Leren) ontwikkeld. De training helpt professionals die werken in de wijk, in wijkteams en in het onderwijs beter omgaan met culturele verschillen en het herkennen van psychische problematiek bij migrantenjeugd en problemen bij migrantenjongeren met een licht verstandelijke beperking.

Bekijken

ST-RAW | Project 737200021

KOPLOPERS: participatie van jongeren met psychische problemen

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. De kern van het project is een ervaringsdeskundig Jongerenteam. Het team gaat in gesprek met professionals en peers over wederzijdse vooroordelen en stigma’s.

Bekijken

ST-RAW | Project 737300004

Regionaal Leernetwerk Jeugd Rotterdam

Het doel van het Regionaal Leernetwerk Jeugd Rotterdam was om kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk in het jeugddomein te faciliteren en te waarborgen. Ervaringen die zijn opgedaan tijdens het project hebben geleid tot een bundeling van voorwaarden en condities voor samen leren en innoveren.

Bekijken

ST-RAW | Project 73700095002

Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready.

In dit project gaan ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx (Experienced Experts) een nieuwe werkvorm en training ontwikkelen voor Mijn Pad. Hiermee willen zij de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe ExpEx’s stimuleren en hen een doorgroeiperspectief bieden. Ook zet het project een volgende stap in de doorontwikkeling van de app B-Ready!. Dat gebeurt samen met jongeren die uitstromen uit een residentiële instelling, professionals die hen daarbij begeleiden en met ExpEx’s.

Bekijken

ST-RAW | Project 737100001

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dat gebeurt door het aanbieden van trainingen Live Online Leren (LOL) over specifieke thema’s, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast is er intervisie aan de hand van eigen casuïstiek in kleine groepjes. Deze intervisie gebeurt met een experttrainer voor een ‘digitale klas’.

Bekijken

AWJ Inside-Out
AWJ Inside-Out

Renske Koordeman
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.insideout.nl en lees de publiekssamenvatting

AWJ Inside-Out | Project 737200012

Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers

Het doel van het project was het samenbrengen van beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp en gemeenten; de zogeheten Transformatiedialoog.

Bekijken

AWJ Inside-Out | Project 737200018

Over de drempel: de inzet van een mobiele applicatie ter ondersteuning van de transitie 18+

In dit project is onderzocht waar jongeren met psychische problemen behoefte aan hebben bij het verlaten van de jeugdzorg of bij de overgang naar een andere vorm van zorg. Ook is onderzocht of een mobiele applicatie hen daarbij kan helpen.

Bekijken

AWJ Inside-Out | Project 737300001

Leernetwerk: samenwerken aan ambulante (gezins)hulp

In de regio Nijmegen is de Leergemeenschap Samen Werken aan Ambulante Gezinshulp ontwikkeld. In de leergemeenschap komen jeugd- en gezinswerkers, docenten, hbo-studenten, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen leren zij leren over het thema samenwerkingsrelaties met jeugdigen en gezinnen, en over samenwerking tussen professionals onderling.

Bekijken

AWJ Inside-Out | Project 737200013

LOL in cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de training LOL (Live Online Leren) ontwikkeld. De training helpt professionals die werken in de wijk, in wijkteams en in het onderwijs beter omgaan met culturele verschillen en het herkennen van psychische problematiek bij migrantenjeugd en problemen bij migrantenjongeren met een licht verstandelijke beperking.

Bekijken

AWJ Noord-Brabant
AWJ Noord-Brabant

Jolanda Mathijssen
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website en lees de publiekssamenvatting

AWJ Noord-Brabant | Project 737200008

Verbetering van de toegang tot de jeugdhulpverlening: handvatten voor de jeugdgeneralisten

Doelstelling van dit project was het bieden van handvatten aan jeugdgeneralisten, die ze kunnen inzetten bij het proces van gezamenlijke besluitvorming rondom passende hulp voor gezinnen.

Bekijken

AWJ Noord-Brabant | Project 737200008

Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Doel van dit project was het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de organisatie van zorg in gemeenten en het inschakelen van specialisten.

Bekijken

AWJ Noord-Brabant | Project 737200014

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

3 academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA, AWJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken. Ze werden daarin gevoed door elkaar en door landelijke kennis van onder andere het Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos.

Bekijken

AWJ Noord-Brabant | Project 737100001

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dat gebeurt door het aanbieden van trainingen Live Online Leren (LOL) over specifieke thema’s, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast is er intervisie aan de hand van eigen casuïstiek in kleine groepjes. Deze intervisie gebeurt met een experttrainer voor een ‘digitale klas’.

Bekijken

AW ADHD en druk gedrag
AW ADHD en druk gedrag

Renske Koordeman
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.adhdendrukgedrag.nl en lees de publiekssamenvatting

AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015

Druk & Dwars

Het doel van het project was het samenbrengen van beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp en gemeenten; de zogeheten Transformatiedialoog.

Bekijken

AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015

Laagdrempelige zorg voor druk gedrag en ADHD

Het project wil de inzet van laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag bevorderen, thuis via ouders en op school via de leerkracht. Laagdrempelig betekent dat ouders en leerkrachten programma’s kunnen inzetten voor kinderen met ongeconcentreerd, druk/impulsief of opstandig gedrag, ongeacht of er sprake is van een diagnose. Voor scholen gaat het om de implementatie van ‘Druk in de Klas’. ‘Aan de slag met Druk en Opstandig Gedrag’, een gedragstherapeutisch zelfhulpprogramma voor ouders, wordt op effectiviteit onderzocht.

Bekijken

AW ADHD en druk gedrag | Project 737200015

De Proefstopstudie

Kun je met een zogeheten proefstop vaststellen of doorgaan met medicatie voor druk, impulsief en/of ongeconcentreerd gedrag nodig is? De proefstop wordt bij de start van de medicatie met het kind en de ouders afgesproken. Het gaat om 2 aaneensluitende periodes van 2 weken die na 1 jaar medicatiegebruik worden gepland. De proefstop is geblindeerd: het kind krijgt in een van de periodes een placebo (nepmedicijn) en in de andere periode het echte medicijn. De apotheek randomiseert de volgorde per kind. De proefstop moet uitwijzen of het medicijn nog meerwaarde heeft voor het kind.

Bekijken

AW Risicojeugd
AW Risicojeugd

Eva Mulder
[email protected]

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awrj.nl en lees de publiekssamenvatting 

AW Risicojeugd | Project 737200004

Bejegening risicojongeren

Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag waarom het bepaalde professionals wél lukt om een gewenste omgang met risicojongeren te realiseren.

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 737200004

Monitoring risicojeugd

Doel van dit project was het ontwikkelen van een systeem van monitoring van risicojeugd en het uitvoeren van monitoring bij de 5 proeftuinen Screening & Diagnostiek (S&D) en Kleinschalige Voorziening (KV).

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 73700095005

Kleinschalige voorzieningen: transitie van de justitiële jeugdzorg naar de gemeenten

Sinds 2020 worden 5 kleinschalige voorzieningen (KV’s) gestart voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. In een KV verblijven jongeren in of vlakbij hun eigen woonplaats (lokaal), met zorg en beveiliging op maat. Tijdens het verblijf in de KV wordt wat goed gaat in het leven van de jongeren (bijvoorbeeld school) gecontinueerd. Jongeren en ouders zijn actief betrokken bij het eigen plan van aanpak. Van 2016 tot en met 2019 heeft de AWRJ in 3 proeftuinen een schat aan kennis opgehaald over de werkzame elementen, randvoorwaarden en uitdagingen van een KV. Op basis van deze kennis heeft de werkplaats leersessies georganiseerd, samen met gemeenten, lokale ketenpartners, jongeren/ouders en het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 737200004

Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit

In het project ‘Gezinsaanpak preventie Jeugdcriminaliteit’ zou samen met zorgorganisaties, professionals en de deelnemende gezinnen een community based outreachende aanpak voor multiprobleemgezinnen worden ontwikkeld. Daarbij was het doel om na te gaan wat er voor nodig is om met deze gezinnen in contact te komen. En vervolgens een samenwerking met hen tot stand te brengen, zodat de ondersteuning die gezinnen krijgen afgestemd is op hun wensen en behoeften.

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 737200019

Leer mij kennen! Maatschappelijke participatie van risicojongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein – regio Flevoland

Dit project wilde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een regionale aanpak gericht op een succesvolle terugkeer van jongeren in de maatschappij na verblijf in een residentiële jeugdzorginstelling. Daarvoor is gedurende anderhalf jaar nauw samengewerkt met jongeren tijdens en na de uitstroom uit een (forensische) residentiële instelling. Met hen is in kaart gebracht wat zij als helpend en belemmerend hebben ervaren bij het vormgeven van hun leven na het verblijf in de instelling. Hierbij was het perspectief van de jongeren leidend.

Bekijken

AW-Risicojeugd | Project 737200013

LOL in cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de training LOL (Live Online Leren) ontwikkeld. De training helpt professionals die werken in de wijk, in wijkteams en in het onderwijs beter omgaan met culturele verschillen en het herkennen van psychische problematiek bij migrantenjeugd en problemen bij migrantenjongeren met een licht verstandelijke beperking.

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 73700095002

Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready.

In dit project gaan ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx (Experienced Experts) een nieuwe werkvorm en training ontwikkelen voor Mijn Pad. Hiermee willen zij de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe ExpEx’s stimuleren en hen een doorgroeiperspectief bieden. Ook zet het project een volgende stap in de doorontwikkeling van de app B-Ready!. Dat gebeurt samen met jongeren die uitstromen uit een residentiële instelling, professionals die hen daarbij begeleiden en met ExpEx’s.

Bekijken

AW Risicojeugd | Project 737100001

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dat gebeurt door het aanbieden van trainingen Live Online Leren (LOL) over specifieke thema’s, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast is er intervisie aan de hand van eigen casuïstiek in kleine groepjes. Deze intervisie gebeurt met een experttrainer voor een ‘digitale klas’.

Bekijken

Meer projecten

Grip op Gedrag | Project 737200016

Wat verbetert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare groep van normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblematiek?

Dit project had als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en gedragsproblemen. Er is informatie verzameld bij mensen met ASS, hun naasten, hulpverleners en professionals uit onderwijs, belangenbehartiging en beleid.

Bekijken

Transformatie Jeugd | Project 737300007

De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

Duurzame uitwisseling tussen opleiding en praktijk met het oog op het veranderende werk in de jeugdsector. Daarvoor werken hogescholen en praktijkorganisaties samen in 5 regionale leernetwerken jeugd. Dit project onderzoekt de vorming en meerwaarde van deze netwerken.

Bekijken

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan